Xilisoft DVD Copy Express 5.3.27.1121

Xilisoft DVD Copy Express 5.3.27.1121

Xilisoft, Inc. – 2,8MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Xilisoft DVD Copy Express is a stable, fast, and easy-to-use DVD Copy program which provides the best way to copy DVD and backup DVD movie with excellent copy quality. Compared with other similar software, it has more attractive functions and features:

Main Functions: DVD Copying, DVD burning, Backup DVD, Clone DVD software.
1. Support copying DVD-5 to DVD-5, DVD-9 to DVD-9, DVD-9 to DVD-5.
2. Copy DVD-9 to DVD-5: Compress DVD-9 (Dual layer 8.5GB disc) movie and copy it to one regular DVD-5 (4.7GB) DVD-R/RW, DVD+R/RW with excellent copy quality.
3. Backup DVD to Hard Drive Disk: Copy DVD movie to ISO file or DVD folder;
4. Burn ISO File and DVD Folder to DVDs.

Key Features:
1. Copy DVD in 1:1 ratio: It can copy whole DVD disc perfectly including titles, menus, subtitles and audio tracks.
2. Support Dual Layer DVD: It could losslessly copy DVD-9 movie to 8.5GB Dual Layer recordable media (DVD+R/RW, DVD-R/RW) in 1:1 ratio;
3. Create customized DVD Copy: Users can select subtitles or audio tracks to create customized DVD copy and optionally remove DVD menus and copy the main movie separately to preserve any you want;
4. Provide High Flexibility: It supports both NTSC and PAL DVD movie copying. It works well with DVD+-R/RW, DVD-RAM, most DVD players and burners, and Dual Layer 8.5GB disc;

It will provide you with a new experience in DVD coping with its fast speed, wonderful quality, and full functionality. And with our prompt One Business Day Email service, both registered and free trial customers are welcome to send emails to us. Free download Xilisoft DVD Copy Express to have a wonderful experience right now!

Tổng quan

Xilisoft DVD Copy Express là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Xilisoft, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Xilisoft DVD Copy Express là 5.3.27.1121, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Xilisoft DVD Copy Express đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Người sử dụng của Xilisoft DVD Copy Express đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Xilisoft DVD Copy Express!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Xilisoft DVD Copy Express cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản